Innovation Advisory & Coaching

 
rawpixel-com-323217.jpg

Chúng tôi làm việc với ai?

Trong hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, chúng tôi làm việc với:

  • Startup giai đoạn sơ khai: giúp họ "nghĩ lớn, hành động nhỏ gọn, thất bại & học hỏi nhanh chóng";
  • Vườn ươm/chương trình tăng tốc khởi nghiệp: giúp xây dựng nội dung vận hành chương trình ươm tạo/tăng tốc;
  • Chính phủ: giúp xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo & cộng đồng khởi nghiệp. 

Whom we work with?

In Vietnam's entrepreneurial ecosystem, we work with:

  • Early stage startups: to help them "think big, act small, fail fast & learn rapidly";
  • Incubators/accelerators: to help build content to run their programs;
  • Government: to help build innovation ecosystem & startup community. 

 

charles-forerunner-378.jpg