Dành cho startup (for founders)

Chúng tôi đầu tư tối đa 20,000 USD vào startup ở giai đoạn sơ khai, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp & giáo dục bằng hình thức tiền mặt hoặc trở thành Ban Cố Vấn cho startup của bạn, để đổi lại cổ phần (we invest maximum 20,000 USD into each early stage startup operating in agriculture & education sectors by way of straight cash or becoming your Board of Advisor in exchange for equity).

Nếu bạn vẫn quan tâm cộng tác cùng chúng tôi, hãy nhấp vào đầy để điền form & cho chúng tôi hiểu thêm về bạn, mô hình kinh doanh của bạn (if you're still interested in working with us, click here to fill in the form & help us learn more about yourself & your business)